Tillbaka

Upp till 888 $ FreePlay Villkor

Nedan följer villkoren för kampanjen ”Upp till 888$ FreePlay” (”kampanjen”). 

Om du: (i) spelar eller registrerar ett konto i Storbritannien ska alla hänvisningar till arrangören innebära 888 UK Limited, (ii) spel i Tyskland, Österrike, Schweiz, Sverige och Irland ska alla hänvisningar till arrangören innebära Virtual Digital Services Limited, eller (iii) om du spelar i Kanada ska alla hänvisningar till arrangören innebära Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited. Alla tre enheter ingår i företagsgruppen 888.

Ditt deltagande i kampanjen anses utgöra ditt fullständiga accepterande av villkoren nedan.

 1. Denna kampanj är endast öppen för spelare som befinner sig i Storbritannien, Tyskland, Österrike, Kanada, Schweiz, Sverige och Irland vid tidpunkten för deras deltagande i kampanjen. Arrangören skall avlägsna all FreePlay som beviljas inom ramen för denna kampanj och tillhörande bonusar samt relaterade vinster om en person deltar i kampanjen från platser utanför de uppräknade länderna.
 2. Detta är en pågående kampanj som för närvarande saknar slutdatum. Vi kommer att meddela i rimlig tid när kampanjen tar slut.
 3. Deltagande i kampanjen är endast tillgänglig för personer som fyllt 18 år eller personer som är äldre än myndig ålder för spel på www.888casino.com (”888casino”) enligt lagarna i tillämplig jurisdiktion, vilket som må vara högre (”myndig”). Arrangören och/eller dess närstående bolag kan när som helst be dig att styrka din ålder och/eller din identitet. Underlåtenhet att tillhandahålla tillfredsställande bevis på ålder och/eller identitet diskvalificerar dig från deltagande i kampanjen.
 4. FreePlay som beviljats enligt den här kampanjen är begränsat till en (1) spelare per hushåll, per dator och/eller per mobiltelefon. Spelare får delta i tävlingen en (1) gång. Om en spelare redan har fått en registreringsbonus från relaterad www.888games.com eller www.777.com är de inte berättigade att delta i kampanjen.
 5. Kampanjen är ebart öppen för nya spelare som har registrerat och öppnat ett användarkonto hos 888casino för första gången under kampanjperioden, men utan krav på att göra en insättning på kontot. För att undanröja alla tvivel har befintliga spelare som har registrerats hos 888casino före kampanjen inte rätt att delta i kampanjen även om de återregistrerar sig hos 888casino under kampanjperioden.
 6. För att vara berättigad att delta i kampanjen måste spelare registrera sig hos 888casino och alla uppgifter som anges vid registrering hos 888casino och därefter måste vara giltiga, sanna och korrekta. Om Arrangören skäligen anser att någon av de registrerade uppgifterna är osanna, oriktiga, ogiltiga, vilseledande eller på annat sätt ofullständiga är spelaren inte berättigad att delta i kampanjen och all FreePlay som beviljats inom ramen för denna kampanj och tillhörande vinster avlägsnas från sådana spelares konto.
 7. FreePlay som beviljas inom ramen för denna kampanj, som är mellan 15 $-888 $, är giltig endast om de begärs inom 48 timmar efter att 888casino skickat begäran om FreePlay via e-post direkt till dig genom att klicka på ”begärande-länk” i e-post. Dessutom måste spelare i syfte att kräva FreePlay-beloppet spela Spin the Wheel-spelet. Sannolikheten för att landa på ett segment på Spin the Wheel varierar.
 8. FreePlay som beviljas enligt den här kampanjen kan användas på utvalda 888casino-spel som meddelats dig i 888casino-klienten. Du kan välja att spela hela FreePlay på ett enskilt utvalt kasinospel, eller dela upp det mellan en kombination av utvalda kasinospel.  
 9. Hela FreePlay som krediteras spelarens konto måste användas inom 14 dagar efter att det krediteras spelarens konto. Oanvända FreePlay och eventuella ackumulerade vinster som inte har uppfyllt de angivna satsningskraven avlägsnas från kontot därefter.
 10. FreePlay kan inte bytas mot kontanter och är begränsade till de spel som utvalts av Arrangören.
 11. I vissa fall kan arrangören kan avsluta kampanjer, bonusar eller specialerbjudanden före utgången av annonserad tid eller förlänga perioden av en kampanj, bonusar eller specialerbjudanden, vanligen på grund av missbruk, begränsat spridning av erbjudandet eller fel.
 12. Ett fel ogiltigförklarar alla vinster. I händelse av system- eller kommunikationsfel eller andra fel, buggar eller virus relaterade till kontoavräkning eller andra delar av tjänster på 888casino eller som resulterar i förlust av data eller vinster eller bonusar eller något som är jämförbart därtill av en spelare eller någon annan skada på spelarens datorutrustning eller programvara, ska arrangören inte på något sätt hållas ansvarig gentemot spelaren och arrangören skall annullera alla spel i fråga samt betalningar (när sådana system eller kommunikationsfel eller fel, buggar eller virus upptäcks) i förhållande till dessa och vidta andra åtgärder för att tillrättalägga sådana fel dock är arrangören inte skyldig att tillhandahålla backup-nätverk och/eller system eller liknande tjänster.
 13. Utan att det begränsar annan rätt eller gottgörelse för arrangören under Licensavtalet eller i annat fall, om arrangören har rimlig anledning att tro att en deltagare: (i) missbrukar eller försöker missbruka kampanjen, (ii) har genomfört något bedrägligt förfarande eller brottslig verksamhet i förhållande till kampanjen, (iii) har använt någon otillbörlig yttre faktor eller influens eller stått i maskopi med någon annan person eller annat konto i samband med kampanjen, och/eller (iv) väsentligen brutit mot någon av följande bestämmelser i licensavtalet i samband med kampanjen (”förbjudna metoder”), skall arrangören har rätt att:

  1. annullera och avlägsna från deltagarens konto alla FreePlay och vinster som härstammar från sådan FreePlay;

  2. blockera eller avsluta användarens konto(n) hos arrangören, och kan i sådana fall kvarhålla hela eller delar av saldot och/eller återta från kontona belopp för alla eventuella insättningar, uttag, FreePlay, bonusar eller vinster som har påverkats eller härhör från någon av händelserna som beskrivs i denna paragraf 13, och/eller

  3. förhindra deltagaren från att registrera konton hos arrangören i framtiden.

 14. I utövandet av sina rättigheter enligt punkt 13 ovan, skall arrangören vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att sådana rättigheter utövas på ett sätt som är rättvist under de aktuella omständigheterna och för alla andra deltagare och kunder för arrangören.
 15. Deltagarna erkänner att arrangören kan genomföra kontroller från tid till annan (se närmare i avtalet). I sådant syfte samtycker du till att arrangören efter eget gottfinnande har rätt att kräva att deltagarna tillhandahåller arrangören ett bestyrkt ID eller motsvarande certifierat ID i enlighet med tillämplig lag i deltagarens jurisdiktion eller liknande, bevis på adress, hushållsräkning, bankinformation, bankkontoutdrag och bankreferenser. Fram till att sådan information har levererats till arrangörens tillfredsställelse kan arrangören (utöver andra rättigheter eller gottgörelser) som är tillgängliga för arrangören enligt vad som stipuleras i licensavtalet förhindra aktivitet att vidtas av relevant deltagare i relation till dennes konto (inklusive deltagande i kampanjen) eller, om arrangören har rimliga skäl att tro att medvetet falsk information har tillhandahållits av en deltagare och/eller att deltagaren har vidtagit en förbjuden åtgärd, kvarhålla eventuell jackpott eller annan vinst i relation till denna kampanj.
 16. Arrangören förbehålles rätten att, efter begränsningarna ovan och andra gottfinnanden, be en spelare tillhandahålla arrangören dokumenterat identitetsbevis, vägra uttag, innan vinsterna som skapats via FreePlay under denna kampanj tas ut samt att blockera eller avsluta alla konton och avlägsna bonuspengar och eventuella vinster som härstammar från bonusen utan besked.
 17. Genom att delta i kampanjen samtycker alla deltagare utan förbehåll till dessa villkor som kampanjen lyder under, tillsammans med ”Användaravtal” som inkluderar men inte är begränsat till arrangörens standard-”bonuspolicy” och Uttagspolicy vilka gäller för kampanjen. I händelse av konflikt mellan villkoren för kampanjen och de bestämmelser som ingår i användaravtalet, skall villkoren för kampanjen gälla.
 18. Skulle en spelare få mer än en bonus samtidigt, kommer alla insatser att gälla satsningskraven för den första mottagna bonusen och endast efter att satsningskraven för bonusen genomförts, överföras till den andra eller efterföljande bonusen.
 19. Observera att under en kampanj där du får en extra bonus, oavsett om detta är del av den ursprungliga bonusen eller ett separat belopp, kan du behöva satsa ytterligare bonusbelopp för att kunna begära ett uttag av bonusen och eventuella ackumulerade vinster.
 20. Genom att delta i kampanjen går varje deltagare med på att friskriva och hålla arrangören, dess juridiska ombud, närstående bolag, dotterbolag, byråer och deras respektive tjänstemän, chefer, anställda och agenter, fria från alla eventuella skador eller förluster som orsakas av en sådan aktör när det gäller kampanjen eller utdelningen av FreePlay häri.
 21. Arrangören kan ändra dessa villkor, inklusive och utan begränsning då så krävs av säkerhetsskäl, som ett resultat av exceptionella omständigheter bortom arrangörens kontroll eller till följd av ändringar i tillämpliga lagar eller förordningar. Om arrangören gör några väsentliga förändringar i dessa villkor, kommer man att ge dig rimligt varsel innan ändringarna.
 22. Arrangören förbehåller sig rätten att (när som helst) avbryta eller ändra kampanjen om man efter eget gottfinnande inte kan genomföra kampanjen som specificerat.
 23. Arrangören kan upphäva, modifiera eller avbryta kampanjen när som helst, inklusive och utan begränsning till, när så krävs av säkerhetsskäl, för att följa gällande lagar eller förordningar eller på annat sätt där kampanjen inte kan genomföras som specificerat som en följd av exceptionella omständigheter bortom arrangörens kontroll.
 24. Dessa villkor och allt som rör dem ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i Gibraltar och ska omfattas av den exklusiva behörigheten av Gibraltars domstol.
 25. Alla vinster som genereras genom FreePlay som tilldelats i denna kampanj kommer att annulleras vid uttag om något av villkoren inte har uppfyllts till fullo.
 26. Om en spelare spelar i den Storbritannien på 888casino och har en tvist som är relaterad till resultatet av en speltransaktion och en sådan spelare fortsatt är missnöjd med resultatet av den relevanta tvistlösningsprocess som beskrivs i användarvillkoren kan spelaren hänvisa tvisten till ett alternativt tvistlösningsförfarande med eCOGRA. Om en spelare går vidare med sin tvist till eCOGRA ska detta göras omgående efter mottagandet av 888 UK Limiteds slutliga beslut. Mer information gällande eCOGRAs tvistlösningstjänster hittar du på http://www.ecogra.org/srs/policies_procedures.php. För en tvistlösningsformulär se http://www.ecogra.org/srs/dispute.php.
 27. Om en spelare spelar i Storbritannien på 888casino, kommer den relevanta tvistlösningsförfarandet som beskrivs i användarvillkoren naturligtvis inte att begränsa spelaren från att ansöka om eventuella anspråk vid domstolarna i enlighet med användaravtalet eller gå vidare med en tvist kring en speltransaktion utanför domstol genom Europeiska kommissionens Onlineplattform för tvistlösning som finns på http://ec.europa.eu/consumers/odr/ eller påverka några rättigheter som han/hon kan ha enligt tillämplig lag.
 28. Under sin anställningsperiod och under en period av 24 månader därefter får ingen befattningshavare, direktör, anställd, konsult eller ombud för arrangören eller något annat företag inom dess koncern eller dess leverantörer, licensgivare , white label-partners eller någon tredje part som är har samband med hantering av spel hos 888casino delta i kampanjen. Denna begränsning gäller även dessa personers släktingar, såsom make/maka, partner, förälder, barn eller syskon. För att skingra alla tvivel får varken medborgare i Gibraltar eller boende på Gibraltar delta i kampanjen. Arrangören skall avlägsna all FreePlay som beviljas enligt denna kampanj, alla relaterade bonusar samt relaterade vinster om en sådan person deltar i kampanjen trots denna paragraf.
 29. Arrangörens beslut avseende alla frågor i denna kampanj är slutgiltiga och bindande.
 30. I den utsträckning som lagen tillåter, skall alla bestämmelser i denna kampanj vara avskiljda och ingen bestämmelse skall påverkas av ogiltighet någon annan bestämmelse.

 

Villkor specifika för en jackpottvinst.

 1. Alla vinster kan tas ut i begränsade delbetalningar på upp till 30 000 $ per kalendermånad om så beslutas av bolaget efter eget gottfinnande.
 2. Ditt deltagande i kampanjen kommer att anses vara ditt samtycke gentemot arrangören att få använda ditt namn, likhet och bild i reklamsyfte utan krav på någon betalning och du ger härmed arrangören rätt att göra så om du skulle vinna jackpotten med hjälp av FreePlay som beviljas enligt denna kampanj. Dessutom kan vinnaren av en jackpott uppmanas av arrangören att delta i en kort intervju och vinnaren kommer till fullo att samarbeta med arrangörens representanter i detta hänseende.
 3. Vinnaren av en jackpott och alla andra vinster i denna kampanj kommer att vara ensamt ansvarig för att deklarera, betala och redovisa till relevant statlig, skatte- eller annan myndighet all skatt eller annan avgift som ska betalas på alla vinster som betalats till honom/henne.
 4. Jackpottsumman som visas på 888casino kan visas i en valuta men betalas i en annan valuta till spelaren. All valutaomräkning som utförs av arrangören i syfte att tillåta en spelare att sätta in och kontanter ut pengar från sitt konto skall utföras av arrangören till en växelkurs som är jämförbar med dagliga affärsmässiga kurser som erbjuds av banker och kreditkortsföretag.
 5. Arrangören förbehåller sig rätten inom en rimlig tid granska en spelares jackpott för att säkerställa dess giltighet.
 6. Jackpottvinster kan tilldelas vinnarna i upp till 24 månatliga avbetalningar om så beslutas efter bolagets eget gottfinnande.

 

Villkor som är specifika för FreePlay-vinster: :

Förutom att njuta av FreePlay på utvalda spel kan spelaren vinna upp till totalt det exakta beloppet FreePlay som vunnits på Spin the Wheel-spelet via FreePlay. Dessa vinster anses vara en bonus.

 1. Skulle FreePlay resultera i en vinst på ett eller fler av de valda kasinospelen ska följande gälla:
  • Max total FreePlay-vinst är lika med mängden beviljad FreePlay (888 $ FreePlaybeviljad = 888 $ i maxvinst), såvida inte en spelare får in jackpotten. FreePlay-vinster kommer att krediteras till spelarens konto först efter det att spelaren har spelat all FreePlay som beviljats enligt denna kampanj.
  • FreePlay-vinster (med undantag för jackpottvinster) betraktas som en omedelbar bonus som tilldelas en spelare i ett begränsat tillstånd och kan satsas omedelbart efter tilldelning och måste omsättas 30 gånger innan den tas ut av dig.
 2. Alla vinster relaterade till FreePlay som beviljas enligt denna kampanj måste uppfylla omsättningskraven inom 90 dagar från det att de krediterats en medlems konto, om dessa vinster inte används av en spelare kommer sådana vinster att tas bort efter 90 (nittio) dagar.
 3. Insatser på alla spel på 888casino kommer att bidra till omsättningskraven men vissa spel bidrar mer än andra. Här följer en lista över bidragen till insatskraven för de olika speltyperna:

  Insatsbidrag
  Spelkategori Spelbidrag
  Videospelautomater och spelautomater, skraplotter, Keno, Race, Arcade, Dice och alla andra spel som inte visas i tabellen 100 %
  Alla versioner av Roulette, Pai Gow Poker, Caribbean Poker, Triple Card Poker och Poker-bordsspel 20 %
  Alla versioner av Blackjack, Live Casino-spel, Hi-Lo, VideoPoker, Power Video Poker, Baccarat 10 %
  Craps 5 %
 4. Exempel: om en deltagare satsar 500 $ på videospelautomater kommer hela summan 500 $ (100 %) att bidra till insatskraven för denna kampanj. Om en deltagare satsar 500 $ på roulette bidrar 100 $ (20 %) till insatskraven för kampanjen.
 5. Alla vinster som genereras via FreePlay som tilldelas under denna kampanj annulleras vid uttag om något av de tillämpliga kraven inte har uppfyllts till fullo.
 6. Uttag av medel: Se vår uttags och sekretesspolicy för mer information. Om du begär en utbetalning som understiger det lägsta tillåtna utbetalningsbeloppet (se nedan) återförs pengarna istället till spelkontot:
  • Minsta uttag via banköverföring är 20 $/15 € /15 £/20 CAD/ 150 SEK/120 DKK.
  • Minsta uttag via bankväxel är 30 $/25 €/20 £/30 CAD/200 SEK/200 DKK (enligt din valda uttagsvaluta).
  • Minsta uttag för följande betalningssätt är 20 $/15 €/15 £/ 20 CAD /150 SEK/120 DKK: Skrill (moneybookers), NETELLER, PayPal, brittiska kreditkort via BACS, kreditkort, betalkort, Moneta, WebMoney, EntroPay-kort.
 
Vi använder cookies för att ge dig en personlig upplevelse & reklam. Genom att använda denna webbplats accepterar du vår cookiepolicy. Läs mer här.